Legal notice

Algemene disclaimer

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de S.A. D'Ieteren N.V., 50 Maliestraat te B - 1050 Brussel, ingeschreven in het HR Brussel onder het nummer 120.62, TVA : BE 403.448.140. Fax : 02/556.35.08 Hierna D'Ieteren genoemd. Gelieve in geval van enige problematiek de volgende personen te contacteren : Webmaster - info@seat.be - tel 02/556.35.22

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van D'Ieteren, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van D'Ieteren en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van D'Ieteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.
De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van D'Ieteren uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van D'Ieteren.
D'Ieteren behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens

 • D'Ieteren en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van D'Ieteren.

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.

 • Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, D'Ieteren wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. D'Ieteren behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

 • Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van D'Ieteren productie in en kunnen de concessiehouders van het "SEAT" net niet binden. Deze informatic kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. Onze producten kunnen tijdelijk beïnvloed zijn
  door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben. Daarom zijn de gegevens in deze website louter illustratief. Gelieve contact te nemen met uw "SEAT" dealer teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

 • De gebruiker erkent dat D'Ieteren het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 • Hyperlinks: Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en D'Ieteren biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat D'Ieteren zich akkoord verklaart met de inhoud en D'Ieteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

 • Indien het bestelde voertuig verschillende uitrustingen van hetzelfde type (standaard / pack / opties) omvat, zal slechts één uitrusting naar keuze van de verkoper geleverd worden zonder prijsaanpassing.

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie over verwerking van persoonsgegevens vind je op :
www.dieteren.be/nl/privacypolicy

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal D'Ieteren gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de D'Ieteren website gekomen is.

Aankondigingen

D'Ieteren geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen op de website.

D'Ieteren wenst te benadrukken dat zij alleen een forum ter beschikking stelt waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. D'Ieteren wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van deze aankondigingen en hun gevolgen.
D'Ieteren geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de D'Ieteren internetdienst. D'Ieteren biedt slechts een forum waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren geen enkele verantwoordelijk- heid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van D'Ieteren, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Cookiebeleid

 • Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geïnstalleerd in de browser van de computer van de gebruiker om zijn/haar activiteit te registreren. Ze sturen een anonieme identifier die op de betreffende computer wordt geïnstalleerd om veel gemakkelijker te surfen door bijvoorbeeld gebruikers die al zijn geregistreerd toegang te verschaffen tot speciaal voor hen voorbehouden domeinen, diensten, promoties of wedstrijden zonder dat zij zich telkens opnieuw hoeven aan te melden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het meten van publieks-, verkeers- en navigatieparameters of sessietijd, en/of het monitoren van voortschrijding en aantal invoeringen. De gebruiker wordt meegedeeld dat deze website gebruikmaakt van cookies.

SEAT, N.V. zal trachten te zorgen voor de instelling van geschikte mechanismen om de toestemming van de gebruiker te verkrijgen om de vereiste cookies te installeren. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat er overeenkomstig de geldende wetgeving van wordt uitgegaan dat (i) de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven wanneer de configuratie van de browser wordt gewijzigd en de beperkingen voor de invoer van cookies daardoor wordt uitgeschakeld en (ii) dat de genoemde toestemming niet nodig is voor het installeren van die cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van een service die uitdrukkelijk werd gevraagd door de gebruiker (d.m.v. eerdere registratie).

 • De cookies die wij gebruiken

Naam van de cookie

Oorsprong

Doel van de cookie

Vervaldatum

AlteonP; JSESSIONID

SEAT, N.V.

Maakt het mogelijk de permanentie van de sessie te waarborgen.

Einde van de browsersessie

cc-cookie_accept

SEAT, N.V.

Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de cookiesinformatiebalk niet opnieuw wordt weergegeven, nadat de gebruiker hem heeft gesloten.

2 jaar

Ip-country-code

Akamai

Activeert de functie voor het identificeren van het land van herkomst van de gebruiker d.m.v. de landcode.

Einde van de browsersessie

s_cc
s_tspend
s_tspent_lp
s_tspend_trigger
s_sq
s_pvs
s_event7
s_event8
c_m

Omniture

Zij activeren de functie van de analytische software SiteCatalist. Deze software maakt de uitvoering mogelijk van een analyse van de gebruikersinformatie betreffende het gebruik van de browser, het aantal bezoeken of de respons op commerciële acties. Dergelijke informatie maakt het mogelijk de surfervaring te verbeteren en de website aan te passen aan uw voorkeuren. De informatie die in dit type van cookies wordt opgeslagen, wordt anoniem verzameld en kan alleen worden bestudeerd door de aangewezen teams bij SEAT en/of Omniture. Bovendien bevatten ze nooit vertrouwelijke informatie.

Einde van de browsersessie

s_dl
s_prevPage
s_prevChannel

 

Omniture

Zij activeren de functie van de analytische software SiteCatalist. Deze software maakt de uitvoering mogelijk van een analyse van de gebruikersinformatie betreffende het gebruik van de browser, het aantal bezoeken of de respons op commerciële acties. Dergelijke informatie maakt het mogelijk de surfervaring te verbeteren en de website aan te passen aan uw voorkeuren. De informatie die in dit type van cookies wordt opgeslagen, wordt anoniem verzameld en kan alleen worden bestudeerd door de aangewezen teams bij SEAT en/of Omniture. Bovendien bevatten ze nooit vertrouwelijke informatie.

30 min

s_nr

Omniture

Zij activeren de functie van de analytische software SiteCatalist. Deze software maakt de uitvoering mogelijk van een analyse van de gebruikersinformatie betreffende het gebruik van de browser, het aantal bezoeken of de respons op commerciële acties. Dergelijke informatie maakt het mogelijk de surfervaring te verbeteren en de website aan te passen aan uw voorkeuren. De informatie die in dit type van cookies wordt opgeslagen, wordt anoniem verzameld en kan alleen worden bestudeerd door de aangewezen teams bij SEAT en/of Omniture. Bovendien bevatten ze nooit vertrouwelijke informatie.

1 jaar

s_vi

Omniture

Zij activeren de functie van de analytische software SiteCatalist. Deze software maakt de uitvoering mogelijk van een analyse van de gebruikersinformatie betreffende het gebruik van de browser, het aantal bezoeken of de respons op commerciële acties. Dergelijke informatie maakt het mogelijk de surfervaring te verbeteren en de website aan te passen aan uw voorkeuren. De informatie die in dit type van cookies wordt opgeslagen, wordt anoniem verzameld en kan alleen worden bestudeerd door de aangewezen teams bij SEAT en/of Omniture. Bovendien bevatten ze nooit vertrouwelijke informatie.

2 jaar

sc_V40

Omniture

Zij activeren de functie van de analytische software SiteCatalist. Deze software maakt de uitvoering mogelijk van een analyse van de gebruikersinformatie betreffende het gebruik van de browser, het aantal bezoeken of de respons op commerciële acties. Dergelijke informatie maakt het mogelijk de surfervaring te verbeteren en de website aan te passen aan uw voorkeuren. De informatie die in dit type van cookies wordt opgeslagen, wordt anoniem verzameld en kan alleen worden bestudeerd door de aangewezen teams bij SEAT en/of Omniture. Bovendien bevatten ze nooit vertrouwelijke informatie.

5 jaar

-utma

Google Analytics

Zij activeren de controlefunctie met betrekking tot unieke bezichtigers. Er wordt een cookie geïnstalleerd via een browser wanneer de gebruiker voor het eerst een bezoek brengt aan de website van SEAT, N.V. Wanneer deze gebruiker onze website opnieuw bezoekt met behulp van dezelfde browser, gaat de cookie ervan uit dat het om dezelfde gebruiker gaat. Google Analytics beschouwt hem/haar slechts als een andere gebruiker wanneer hij/zij van browser verandert.

2 jaar vanaf instelling/update

-utmb

Google Analytics

Zij activeren de functie in verband met de registratie van de herkomst van de gebruiker. De geregistreerde informatie heeft betrekking op hoe de gebruiker onze website bezoekt: via rechtstreeks verkeer, een andere webpagina, een reclamecampagne of een zoekmachine (met vermelding van de gebruikte zoekterm en de bron), onder andere.

30 min vanaf instelling/update

-utmc

Google Analytics

Zij activeren de functie in verband met de registratie van de herkomst van de gebruiker. De geregistreerde informatie heeft betrekking op hoe de gebruiker onze website bezoekt: via rechtstreeks verkeer, een andere webpagina, een reclamecampagne of een zoekmachine (met vermelding van de gebruikte zoekterm en de bron), onder andere.

Einde van de browsersessie

-utmz

Google Analytics

Zij activeren de functie in verband met de registratie van de herkomst van de gebruiker. De geregistreerde informatie heeft betrekking op hoe de gebruiker onze website bezoekt: via rechtstreeks verkeer, een andere webpagina, een reclamecampagne of een zoekmachine (met vermelding van de gebruikte zoekterm en de bron), onder andere.

6 maanden vanaf instelling/update

Psyma_participation

Psyma

Voor het activeren van de pop-up voor deelname aan de enquête en voor het beheren van de frequentie van het verschijnen van de pop-up. Bevat geen gegevens van de enquête.

1 maand

Niettegenstaande het voorgaande kan de gebruiker zijn/haar browser configureren om te worden verwittigd van de ontvangst van cookies en om de installatie daarvan op het systeem te voorkomen.

Het uitschakelen van cookies zou de prestaties van de website echter kunnen aantasten. Lees de instructies en handleidingen bij uw browser voor meer informatie a.u.b.

Het is mogelijk dat bepaalde op deze website gebruikte cookies niet verbonden zijn met SEAT, N.V. Dat komt omdat bepaalde pagina's van de website content bevatten van andere websites die eigendom zijn van derden (zoals bijvoorbeeld een YouTube-filmpje). SEAT, N.V. heeft geen controle over de configuratie van dergelijke cookies, aangezien de bovengenoemde content afkomstig is van een andere website. U moet gaan kijken op de websites van de betreffende derden voor informatie als u uw voorkeuren wenst te wijzigen met betrekking tot de instellingen van de cookies.

 1. Wanneer u gebruikmaakt van Microsoft Internet Explorer selecteert u in het menu Extra het item Internetopties en vervolgens het tabblad Privacy.
 2. In Firefox voor Mac selecteert u Privacy in het menu Voorkeuren, en vervolgens Cookies tonen. In Firefox voor Windows opent u het menu Opties, vervolgens het tabblad Privacy en dan, naast "Firefox zal:" "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis".
 3. In de browser Safari selecteert u Privacy in het menu Voorkeuren.
 4. Bij gebruik van Google Chrome selecteert u de optie Instellingen in het menu (Voorkeuren in Mac), vervolgens "Geavanceerde instellingen weergeven...", dan "Instellingen voor inhoud..." onder Privacy waardoor het dialoogvenster "Instellingen voor inhoud" wordt geopend, waar u de instellingen voor Cookies kunt aanpassen.

© 2018 SEAT, S.A. Alle rechten voorbehouden.

Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Controle-instantie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De Algemene Directie voor het KMO-Beleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel : + 32.2.277.72.37
Fax : +32.2.277.53.51